Integritetspolicy

Integritetspolicy

Personuppgiftsbehandling
Här följer information om vilka personuppgifter och personupplysningar som Timik AS inhämtar och vad vi gör för att ombesörja skydd av dina personuppgifter och värna om din personliga integritet.

Personuppgifter avser upplysningar och utvärderingar som direkt eller indirekt kan knytas till en enskild person. Exempel på typiska personuppgifter som vi behandlar är namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Vi har ansvar för den personuppgiftsbehandling som vi utför. Vi tycker det är viktigt att du vet vilka uppgifter och upplysningar vi inhämtar och vad vi gör för att ombesörja skydd av dina personuppgifter och värna om din personliga integritet.

Här nedan ser du vilken information vi samlar in och använder, varför och hur vi inhämtar informationen samt hur vi skyddar den.

Om Timik-organisationen
Timik-organisationen är en nordisk verksamhet med inriktning på medicinsk utrustning och utrustning för behandling och diagnosticering av kroniska sjukdomar. Vi är specialister på att göra de senaste framstegen inom medicinsk teknologi tillgängliga och prisvärda för personer vars vardagsliv påverkas av dessa förhållanden. Timik Group har huvudkontor i Sverige och tilläggskontor i Norge, Finland och Danmark. Vår distribution är regional.

I Norden möter Timik-organisationen marknaden med det egna Timik-varumärket samt alla våra tillverkares (leverantörers) företagsnamn och produktvarumärken. Timik betjänar företags- och privatkunder på den nordiska marknaden. Timik vänder sig till företagskunder i Norden inom medicinsk utrustning och utrustning för behandling och diagnosticering av kroniska sjukdomar och verksamhetsområden med olika spetskompetens. Om inget annat anges eller framgår av sammanhanget, gäller integritetspolicyn vid behandling av personuppgifter på både privatmarknaden och företagsmarknaden i Norden.

Regelverk för personuppgiftsbehandling
Vi behandlar dina personuppgifter inom ramen för gällande norsk lagstiftning och norska föreskrifter. Personuppgifter inhämtas när så är nödvändigt för att vi skall kunna utföra de uppdrag och tjänster vi är ålagda att utföra i enlighet med gällande lagstiftning och/eller avtal.

När vi använder uttrycket «behandling» av personuppgifter avser det all användning av personuppgifter, såsom exempelvis insamling, registrering, sammanställning, datalagring eller en kombination av sådana användningsområden.

All personuppgiftsbehandling kräver att det finns en lagenlig grund för behandlingen. Om det inte föreligger annan lagenlig grund, såsom exempelvis att det har ingåtts ett avtal som gör det nödvändigt att behandla vissa personuppgifter och personupplysningar, kommer vi alltid att be om ditt godkännande och samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsbehandlingens syfte
Syftet med vår personuppgiftsbehandling är först och främst att administrera kundförhållandet och sådan annan behandling som är nödvändig för att uppfylla de förpliktelser som vi har åtagit oss gentemot dig som kund och/eller mottagare av våra tjänster. Vi behandlar även personuppgifter och personupplysningar i den utsträckning lagstiftningen så kräver eller ger åtkomst till det eller i de fall där du har godkänt den aktuella personuppgiftsbehandlingen.

Utöver detta behandlar vi personuppgifter bland annat i samband med kunduppföljning och marknadsföring (Kunduppföljning och marknadsföring)och regelmässig testning och uppdatering av drifts- och säkerhetssystemen i våra kund- och datasystem.

Vilka personuppgifter som behandlas
De personuppgifter som vi behandlar inhämtar vi huvudsakligen direkt från dig. Om vi inhämtar uppgifter om dig från tredje part (exempelvis från ett kreditupplysningsföretag), har du i normala fall rätt att bli informerad om det.

De uppgifter och upplysningar som vi behandlar kan bland annat omfatta: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, intressen, arbetsområden, yrkesbefattning, arbetsgivare, vilka av våra tjänster du använder eller är intresserad av. För några av våra tjänster kan det vara nödvändigt att behandla andra typer av personuppgifter. Detta kommer i så fall att framgå av villkoren för den enskilda tjänsten.

Utlämnande av personuppgifter till tredje part
Om det föreligger lagenlig upplysningsplikt inför offentliga myndigheter, kommer de aktuella personuppgifterna att lämnas ut i enlighet med myndighetens gällande krav. Relevanta personuppgifter kan även lämnas ut till företag/organisationer som vi samarbetar med, både inom och utanför EES- och EU-området, för att vi skall kunna utföra de uppdrag och tjänster som vi är ålagda att utföra i enlighet med gällande lagstiftning eller avtal.

Dina personuppgifter kommer inte, under inga omständigheter, att lämnas ut och överföras utan att det har ingåtts nödvändiga avtal som säkerställer att dina rättigheter tillgodoses. Vid överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES som inte EU-kommissionen har godkänt, kommer vi alltid att säkerställa att överföringen sker i enlighet med garantier från mottagare, normalt EU:s standardavtal om överföring av personuppgifter till tredje land eller i enlighet med Privacy Shield-ramverket (USA).

Kundregister ─ företagsmarknaden
Timik-organisationen i Norden har tillgång till ett gemensamt företagskundregister. Syftet med detta kundregister är att administrera kundförhållandet på bästa möjliga sätt och samordna utbudet av tjänster och rådgivning från koncernens olika företag.

Kundregistret innehåller uppgifter och upplysningar om kunden såsom företagsnamn, adress och information om kontaktperson hos kunden, upplysningar gällande i vilket företag företagskunden är kund samt vilka tjänster och produkter företagskunden har ingått avtal om. 

Följande företag har tillgång till Timiks gemensamma företagskundregister:

 • Timik Group AB (Sverige)
 • Timik AB (Sverige)
 • Timik AS (Norge)
 • Timik Medical Oy (Finland)
 • Timik ApS (Danmark)

Kunduppföljning och marknadsföring

När vi har ett etablerat kundförhållande med dig
Vi sänder dig marknadsföring om våra produkter och tjänster inom de produkt- och tjänstekategorier inom vilka vi redan har ett etablerat kundförhållande med dig. I samband med det kan vi komma att använda de uppgifter och upplysningar om dig som vi har registrerat, såsom exempelvis namn, kontaktupplysningar och vilka tjänster eller produkter som vi har ingått avtal om. För företagskunder kommer vi att inhämta sådana neutrala uppgifter och upplysningar från vårt gemensamma företagskundregister.

Övriga produkt- och tjänstekategorier eller om vi inte har ett etablerat kundförhållande med dig
Om vi marknadsför produkter eller tjänster inom en annan tjänstekategori än den vi har ingått avtal om eller om vi inte har ett etablerat kundförhållande, kommer vi inte att sända dig marknadsföringsmeddelanden utan att du på förhand har gett ditt samtycke till det.

Du kommer alltid att ha möjlighet att avregistrera dig för tjänsten när du mottar marknadsföringsmeddelanden från oss via e-post.

Du kan även kräva att ditt namn spärras för användning i marknadsföringssyften genom att kontakta vår kundservice eller din kontaktperson inom Timik-organisationen.

Även om du har meddelat oss att du inte vill få marknadsföringsutskick från oss, kommer du dock att få annan information med anknytning till vårt kundförhållande, exempelvis information om beställningar, leveransinformation och liknande.

I egenskap av privatperson kommer du i normala fall inte att få marknadsföringsmeddelanden från oss mer än en gång per halvår, men detta kan dock variera något.

Samtycke

Syfte och olika typer av personuppgifter
När vår personuppgiftsbehandling baseras på ditt godkännande och samtycke kommer det att framgå tydligt av samtyckesförklaringen gällande vilket syfte eller vilka syften samtycke har inhämtats (exempelvis marknadsföring av våra olika tjänster).

Såvida inget annat framgår av samtyckesförklaringen, kommer vi att använda följande personuppgifter och personupplysningar om dig när vi skickar ut marknadsföringsmeddelanden, baserat på ditt godkännande och samtycke:

 • Namn
 • E-postadress
 • SMS
 • Eventuella intresseområden eller preferenser som du har angett
 • Yrkesbefattning (gäller endast företagsmarknaden)

Samtycke är frivilligt
Det står dig fritt att bestämma om du vill ge ditt samtycke eller inte och du kan när som helst annullera och återkalla ditt samtycke.
Du har insynsrätt gällande dina personuppgifter som registrerats för ovannämnda syften.

Systemtestning och kvalitetssäkring
Dina personuppgifter och personupplysningar behandlas av flera IT-system, som alla är utvecklade för specifika och nödvändiga operativa syften. För att säkerställa både tillfredsställande driftsstabilitet och inte minst informationssäkerhet är det nödvändigt att vidta regelmässiga uppdateringar, testning, felsökning m.m. I sådana sammanhang kan det även utföras kloning av data och duplicering av enskilda system. Detta kommer att utföras i en säker, dedikerad miljö, så att sådana åtgärder inte påverkar den dagliga driften av huvudsystemet. All information som vi behandlar som ett led i intern systemtestning och kvalitetssäkring eller liknande, är underordnade samma krav gällande informationssäkerhet och stränga rutiner som för annan personuppgiftsbehandling. Inga kopior eller ingen backup av personuppgifter lagras och sparas längre än nödvändigt.

Insyn, korrigering och radering
I enlighet med personuppgiftslagen och Dataskyddsförordningen (GDPR) har du insynsrätt gällande dina personuppgifter som vi har registrerat.

Du har rätt att kräva:

 • en uppdatering av uppgifter och upplysningar som är inkorrekta eller ofullständiga
 • att få en utskrift av den information som vi har registrerat om dig
 • att få din datainformation exporterad
 • att din information raderas, glöms och ej sparas

Om du önskar använda dig av någon av dessa rättigheter, se kontaktinformationen nedan.

Datalagring och radering
Vi raderar dina personuppgifter som inte längre är nödvändiga utifrån det syfte för vilket de har sparats. Vi sparar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Frågor eller klagomål
Om du har frågor kring vår personuppgiftsbehandling eller om du anser att vi inte uppfyller våra förpliktelser gentemot dig med hänsyn till hur vi behandlar dina personuppgifter och personupplysningar, ber vi dig kontakta oss (se kontaktinformation nedan). Du har även rätt att inkomma med klagomål till Datainspektionen, men vi ber dig att kontakta oss i ett första skede.

Databehandlingsansvarig och kontaktinformation

Databehandlingsansvarig
Timik Group AB är moderbolaget i Timik-organisationen och kommer i de flesta fall att vara databehandlingsansvarig eller ansvarig databehandlare gällande behandlad data.

Kontaktinformation
Timik Group AB, Hammarsbacken 4A, 191 49 Sollentuna, Sverige.